Changing & Return

นโยบาย การรับเปลี่ยนและคืนสินค้า

     การรับเปลี่ยนสินค้า จะเกิดขึ้นในกรณีที่สินค้าเกิดความชำรุดเสียหายจากทาง MARON และกรณีที่ไซส์ของแหวนที่ท่านได้รับไม่สามารถสวมใส่ได้ ( เงื่อนไขและนโยบายการเปลี่ยนไซส์แหวน ) แต่ทาง MARON ไม่มีนโยบายในการรับคืนสินค้านะคะ

 

เงื่อนไข และ นโยบาย การเปลี่ยนไซส์แหวน ( ภายใน 7 วัน )

     เมื่อลูกค้าได้รับสินค้าแล้วพบว่า ขนาดของแหวนที่ได้สั่งจากทางเราไป ไม่พอดีกับนิ้ว ให้แจ้งกลับมาหาเรา ภายใน 7 วัน หลังจากได้รับของ โดยสินค้าจะต้องอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ทุกประการ รวมทั้งกล่องบรรจุภัณฑ์และใบรับรองสินค้า (Certificate card)

     เมื่อทางเราได้ตรวจสอบความสมบูรณ์ของสินค้าแล้ว สินค้าอยู่ในความสมบูรณ์ทุกประการ ทางเราจะทำการเปลี่ยนไซส์แหวนของท่าน พร้อมทั้งแจ้งการจัดส่งและรหัสพัสดุ ภายใน 7 วันทำการ นับตั้งแต่วันที่เราได้รับสินค้าค่ะ

     โดยค่าจัดส่งพัสดุกลับมาเปลี่ยนไซส์แหวน ทางลูกค้า จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัดส่งตอนขาส่งสินค้ามาเปลี่ยน และทางเราจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าส่งพัสดุขาส่งกลับไปหาลูกค้า (EMS) และการเปลี่ยนไซส์แหวนทางเราขอสงวนสิทธิ์ ในการปรับเปลี่ยนไซส์แหวนได้ 1 ครั้งต่อวงเท่านั้นค่ะ

×