Shipping & Tracking

     MARON จะทำการส่งสินค้าทั้นทีเมื่อได้รับการยืนยันการชำระเงินผ่านทางวิธีใดวิธีหนึ่งที่ MARON เตรียมไว้ให้ โดยสินค้านั้นจะต้องมีอยู่ในสต็อกของเรา ในกรณีที่สินค้าไม่มีอยู่ในสต็อกหรือจำเป็นต้องผลิตใหม่นั้น จะต้องใช้เวลานานขึ้นกว่าของจะถึงมือลูกค้า ซึ่งจะมีการแจ้งให้ลูกค้าทราบว่าสิ้นค้าของท่านอยู่ในขั้นตอนไหนผ่านทางอีเมล

     MARON จะส่งอีเมลยืนยันการสั่งซื้อ โดยจะระบุรายละเอียดต่างๆของสินค้า ที่อยู่ที่ทำการส่ง หมายเลขพัสดุ และระยะเวลาที่สินค้าจะถึงโดยประมาณ

     ลูกค้าสามารถตรวจเช็คสถานะของสินค้า ประวัติการสั่งซื้อ และรายละเอียดอื่นๆด้วยตัวเองผ่านการ Log in Website ด้วย E-mail

 

รับสินค้าด้วยตัวเอง ( Self-pickup )

     เมื่อลูกค้าสั่งซื้อสินค้าทางออนไลน์ ลูกค้าสามารถมารับสินค้าด้วยตัวเองที่ MARON shop โดยจะมีการแจ้งวันและเวลาที่สินค้ามาถึงหน้าร้านผ่านทางอีเมลให้ลูกค้า เพื่อความสะดวกในการรับสินค้า

 

ส่งแบบปกติ (Standard delivery)

     ในรูปแบบการส่งปกติ MARON จะส่งสินค้าให้ลูกค้าฟรีเฉพาะภายในประเทศเท่านั้น โดย MARON จะทำการส่งสินค้าแบบพัสดุด่วนพิเศษ (EMS) ผ่านทางไปรษณีย์ไทย ซึ่งจะใช้เวลาประมาณ 1-2วันทำการในพื้นที่กรุงเทพและปริมณทล และ 2-3 วันทำการในพื้นที่ต่างจังหวัด

 

ส่งด้วยวิธีอื่น (Other delivery)

     ในรูปแบบการส่งด้วยวิธีอื่น ลูกค้าสามารถเลือกวิธีการส่งสินค้าในหน้า Checkout โดยลูกค้าจะต้องชำระค่าขนส่งเพิ่มจากราคาสินค้า ซึ่งราคาที่เพิ่มขึ้นนั้นจะขึ้นอยู่กับเรทราคาของแต่ละบริษัทขนส่ง และระยะทางที่อยู่ของลูกค้า โดยค่าขนส่งที่เพิ่มขึ้นจะถูกคำนวณและแสดงให้ทราบในหน้า Checkout

 

*** ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของสินค้า ลูกค้าสามารถซื้อประกันขนส่งสินค้าได้ ซึ่งลูกค้าจะต้องชำระเพิ่มจากราคาสินค้าและค่าขนส่งต่างหาก

×